MHB-F.002087 – Kopi

Aktuelt Haugalandmuseet

Fredagsgløtt fra samlingen!

Ukens fotografi viser sildeoppsynet på fiskefeltet. Sildeoppsynet virket i perioden 1851-1875 og holdt oppsyn med at alt gikk riktig for seg i de store vårsildfiskeriene. Haugesund ble oppsynets hovedstasjon, og hadde rådighet over flere fartøy.

Dato: 24.mars 2023

Fra venstre ser vi  gartner Ingolf Eide, oppsynsjef Herman L. Buvik, dr. G. Armauer Hansen og dr. Chr. Meidell. I 1893 ble Herman Ludvig Buvik sjef for oppsynet under vårsildfisket, og fra 1.november samme år ble han fiskeriinspektør i søre distrikt (kysten fra svenskegrensa til og med Nord-Trøndelag fylke), med kontor og bolig i Haugesund. Han hadde begge stillingene til han ble pensjonist i 1931. Buvik fikk da kongens fortjenestemedalje i gull for sitt store arbeid for fiskere og fiskerinæringa.

Oppsynets oppgave var å sørge for at fisket og alle involverte fulgte loven så lenget vårsildfisket varte, blant annet når og hvor det var lov å fiske. Oppsynet skulle blant annet ordne opp hvis garn ble satt tvers over andres garn, når redskapen ble skåret over med kniv og oppkjøperne blokkerte innløpet til havna med fartøya sine. De hjalp også syke, og sto til tjeneste for fiskerne på alle måter.

Da silda for alvor slo til under det store vårsildfisket 1840-1870, strømmet folk til sildeværa. Slik ble Røvær i Rogaland skildret i 1867:
«(…) da er Havnene og Bugterne aldeles optagne af Fartøjer og Baade.(…) Baaderne ere tilstede i tusindvis og Fartøjerne i hundredevis; her et Liv og en Færdsel som var man i en af Europas store Havne, og under et Besøg herude i den livlige tid han man ondt for at tænke sig hensat paa nogle Udøer ved Norges barske Kyst»

Det var ofte trangboddhet der sildearbeiderer og fiskere skulle innlosjeres. I tillegg til å påse at alle fulgte lov og orden i fiskeriene, hadde  oppsynet ansvar for ro og orden på land og kunne gripe inn om det ble bråk. Oppsynssjef Buvik hadde ord på seg for å løse konfliktene slik at alle parter ble enige og vel forlikte uten rett og dom: Ordtaket hans i slike tilfelle var at «det er betre med eit magert forlik, enn ein feit prosess». (Rogaland fiskarsoga i eldre og nyare tid)

Bildet viser sildeoppsynet på fiskefeltet: Fra venstre ser vi  gartner Ingolf Eide, oppsynsjef Buvik, dr. G. Armauer Hansen og dr. Chr. Meidell. Foto. MHB-F.002087, Karmsund folkemuseums fotosamling, Haugalandmuseet: https://digitaltmuseum.no/021015989165/gruppebilde-av-fire-menn-som-star-pa-dekk-pa-et-fartoy