Bygningsarkeologi er undersøkelser av bygninger eller bygningsrester med tanke på alder, konstruksjon, bruk eller andre sider ved en bygnings historie (…) Arbeidet består dels av dokumentasjon av funn og iakttagelser som gjøres på stedet, dels av tolkning av dette materialet.
Kilde: Store norske leksikon