Blixhavnhuset og båthuset

Aktuelt Haugalandmuseet

Nyhet! Bygningsvernrådgiver på Haugalandet

Er du eigar av ein eldre bygning, og er usikker på kva du kan eller bør gjera for å ta vare på den? Då kan du ta kontakt med oss for gratis råd og rettleiing. Haugalandmuseet er del av eit pilotprosjekt frå Rogaland fylkeskommune der huseigarar kan få besøk og rådgiving av ein bygningsantikvar med kompetanse på eldre bygningar.  

Dato: 05. januar 2024

Gratis synfaring og rådgiving for eigarar av verneverdige bygningar 

Bygningen treng ikkje vera freda eller formelt verna for å vera innføre tilbodet. Ta kontakt om du er usikker på om huset ditt er innføre ordninga. 

Tilbodet er avgrensa til eitt dagsverk pr. førespurnad. 

Kva får du ut av dette tilbodet? 

  • Besøk av ein bygningsantikvar med kompetanse på eldre bygningar 
  • Praktisk gjennomgang av eige bygg 
  • Svar på spørsmål om eldre hus 
  • Informasjon og råd om restaurering og vedlikehald  
  • Informasjon om støtteordningar 

Dersom du har behov for spesialkompetanse kan vi gi råd om kor du kan leite.  

Etter synfaringa får du eit kort skriftleg notat om bygningen og kva me såg på. Notatet inkluderer gjerne gamle bilde eller informasjon om vernestatus, dersom dette er tilgjengeleg. I synfaringa og rapport kan me og sjå på og snakke om den generelle tilstanden. Rapporten kan med fordel leggast ved søknadar om økonomisk støtte til antikvarisk restaurering. Museet tek gjerne bilete under synfaringa, dersom du tillèt det.  

Kva får du ikkje gjennom dette tilbodet? 

  • Haugalandmuseet har inga myndigheitsrolle. Me kan ikkje pålegge deg å gjera tiltak, og me kan ikkje avgjera byggesaker eller liknande. Vår rolle er å gi ein bygningsfagleg vurdering utanom det offentlege avgjerdsapparatet.  
  • Me utfører ikkje praktisk restaurering på synfaringane, men kan fortelje deg korleis det kan gjerast.  
  • Den gratis synfaringa omfattar ikkje ein omfattande tilstandsvurdering etter Norsk Standard.  
  • Me lager ikkje teikningar av fasadar, planløysing eller liknande, men me kan diskutere løysingar med deg.  
  • Me deler ikkje ut økonomisk støtte gjennom denne ordninga, men me kan gi råd om kor og korleis du kan få tak i slik støtte. 

Tilbodet er i hovudsak retta mot restaurering og vedlikehald av bygningar, ikkje ombygging og utviding/tilbygg. Ta kontakt om du er usikker. 

Som del av dette tilbodet vil det også bli arrangert kurs innføre aktuelle tema. Desse kursa blir annonsert på nettsida vår og i relevante media. 

Kontakt: Rune Johnsen, bygningsvernrådgjevar, rj@haugalandmuseet.no