Derekhuset på Salane, Karmøy

Aktuelt Haugalandmuseet

Støtte fra Stiftelsen UNI til restaurering av Derekhuset

Haugalandmuseet har fått støtte fra Stiftelsen UNI til restaurering av Derekhuset, som ligger på Hillesland sør i Karmøy kommune. En grundig tilstandsvurdering viser at det må gjøres tiltak i mange deler av bygningen og vi planlegger en omfattende restaurering i 2022-2023. Med midlene fra Stiftelsen UNI kommer vi et godt stykke på vei når det gjelder restaurering av dette viktige og flotte prosjektet!

Dato: 20.12.2021

Derekhuset er våningshuset på bruket på Salane – utskilt i 1840 fra gården Hillesland. Våningshuset er trolig oppført samme år av Elias Eliassen, født 1792. Hans initialer E.E.S.H. er malt over døren til søndre kammers sammen med årstallet 1844. Hustypen er lik jærhuset som vi finner flest av på sørsiden av Boknafjorden, dit kulturforbindelsen gikk da sjøen var viktigste ferdselsvei. Selve tømmerkjerne skal være fløtt hit fra Ryfylke. Bygningen kan således være eldre enn 1800.

Huset er i en etasje og har midtkammerplan med gang og kjøkken med grue i midten. Opprinnelig har det vært to gruer her. Mot sør og nord er det tømmerkjerne med stue og kammers. Det er torvskut i både sør og nord, og er bygningsmessig likt et jærhus. Husets midtparti er av bindingsverk med panel på inn- og utsiden. På kjøkkenet var det tidligere hellelagt gulv, nå mur.  Tømmeret i stuedelen mot nord har ovalteljet overflate på innsiden og gir assosiasjoner til eldre tømmer enn tømmeret i bestestuedelen i sør. Ifølge SEFRAK-registreringene er nordre tømmerkjerne fra Beiakvam på Jelsa.

Vinduslistene har stedvis hulkjegl og stedvis karnissprofil. Innvendige dører, dørgerikter og taklister har sent barokk/rokokkopreg med islett av klassisisme. Gruen i kjøkkenet er gråsteinsmurt med leire som bindemiddel og puss. Nåværende teglskorsskorstein i kjøkkenets nordende har erstattet en tilsvarende grue på dette sted. Kjøkkenet har altså hatt to gruer. Skutenes langvegger har bindingsverkkonstruksjon. Tykke bord fra toppsvillen til spikerslag på tømmerkjernene bærer spikerslag og sutak av over- og underslag.

Derekhuset ligger i sitt opprinnelige miljø, og har gårdsbruk rundt seg den dag i dag. Anlegget ligger i et godt bevart og helhetlig kulturlanskap, som er omtalt i Karmøy kommunes kulturminneplan som Tjøstheim, Dale og Hillesland: «Det preges av dyrket mark, gamle steingarder og spredt eldre og nyere gårdsbebyggelse.» Våningshuset er istandsatt, jordkjeller er intakt, mens det bare er murene igjen på låvebygning og eldhus. Låven, eldhuset og potetkjelleren dannet sammen med våningshuset et lukket tunmiljø på østsiden av bolighuset. Foto fra 1951, tatt fra sør, viser tydelig helleleggingen av gårdsrommet: