Fattigvesen

Gamle Haugesund > Byen > Fattigvesen

Underklassedame i enkel bekledning med kjole og skaut. Tegning.Sykdom og fattigdom hører gjerne sammen. Fattigdommen var større i byene enn på landet. I 1845 fikk Norge en fattiglov som bestemte at borgerne skulle betale en fattigskatt[ ? ].

Fattigkommisjonen het det rådet som skulle se etter de fattige og gi dem fattighjelp. Tallet på fattige i Haugesund steg og sank alt etter hvor godt sildefisket hadde vært. Alt var avhengig av fisket.

I byen ble det dannet foreninger som skulle hjelpe de fattige. Haugesunderne prøvde etter beste evne å hjelpe hverandre, men når en hadde lite, var det lite å dele på.

De fleste som fikk hjelp hadde et sted å bo. Men de som ikke kunne stelle seg selv ble satt bort til andre mot betaling.

Ord og uttrykk

Fattigskatten var en del av skatten som folk betalte. Denne bidro til å hjelpe fattige i distriktet.

Oppgaver

1) Tekstoppgave

Hva vil det si å være fattig? Hvordan tror du det var å være fattig i gamle Haugesund? Skriv en liten fortelling om fattigdom. Bruk gjerne ord fra teksten, som f.eks. «fattiglov», «fattigskatt», «fattighjelp», osv.

2) Spørsmål til teksten

    1. Hva ble bestemt i fattigloven fra 1845?
    2. I teksten finner du setningen «alt var avhengig av fisket». Hva tror du det betyr?